بسته حمایت

بسته حمایت شماره دو

این بسته شامل: دو عدد چرخ کرده منجمد مخلوط  یک کیلوگرمی به قیمت 110،000 تومان (قیمت هر کیلوگرم 55،000 تومان) یک کیلوگرم خورشتی گوساله منجمد به قیمت  56،000 تومان  قیمت این بسته با توجه به وزن و تعداد 166،000 تومان می باشد.

بسته حمایت شماره یک

این بسته شامل: دو عدد خورشتی منجمد گوساله 112،000 تومان (قیمت هر کیلوگرم 56،000 تومان) یک کیلو چرخ کرده منجمد مخلوط  55،000 تومان قیمت این بسته با توجه به وزن و تعداد 167،000 تومان می باشد.