فروش ویژه

بسته حمایت شماره دو

این بسته شامل:

 • دو عدد چرخ کرده منجمد گوساله یک کیلوگرمی به قیمت 110،000 تومان  )قیمت هر کیلوگرم 55،000 تومان(

 • دو عدد خورشتی گوساله منجمد 500 گرمیبه قیمت  56،000 تومان 

 • قیمت بسته: 166،000 تومان 

بسته حمایت شماره یک

این بسته شامل:

 • 4 عدد خورشتی منجمد گوساله 500 گرمی112،000 تومان (قیمت هر کیلوگرم 56،000 تومان)

 • یک کیلو چرخ کرده منجمد گوساله55،000 تومان

 • قیمت بسته : 167،000 تومان 

بسته خانواده شماره سه (نیمایی)

این بسته شامل:

 • یک‌کیلو گوشت سردست تازه گوسفند(ممتاز چربی گیری شده) 103000 تومان

 • یک  کیلو گوشت ران تازه گوسفند (ممتاز چربی گیری شده) 104000 تومان

 • قیمت بسته: 207000 تومان

 

سبد حمایت گوسفندی

 • این محصول شامل: 2 بسته 800 گرمی ران منجمد گوسفند و یک بسته سردست منجمد گوسفند 800 گرمی

 • قمیت هر بسته 800 گرمی سردست گوسفند منجمد:  70،400 تومان

 • قیمت هر بسته 800 گرمی ران گوسفند منجمد: 71،200 تومان
 • وزن کلی بسته : 2 کیلو 400 گرم

 • قیمت فروش نهایی محصول: 212،800 تومان

گوشت مخلوط گوسفندی سردست

 • این محصول شامل: 50 درصد سردست ، 20 درصد راسته با استخوان ،۲۰ درصد قلوه گاه و 10 درصد گردن گوسفند  می باشد

 • قمیت هر کیلو گرم: 82،000 تومان

 • وزن محصول: 2  کیلوگرم

 • قیمت فروش نهایی محصول: 164،000تومان

گوشت گوسفندی ران (نیم شقه بره)

 • این محصول شامل: ۵۰ درصد ران ، 30 درصد راسته با استخوان ،۲۰ درصد قلوه گاه با استخوان می باشد

 • قمیت هر کیلو گرم: 82،500 تومان

 • وزن محصول: 4 کیلوگرم

 • قیمت فروش نهایی محصول: 330،000 تومان

گوشت گوسفندی سردست(نیم شقه بره)

 • این محصول شامل: ۵۰ درصد سر دست ، ۲۰، درصد راسته با استخوان   و 30 درصد گردن گوسفندی می باشد

 • قمیت هر کیلو گرم: 81،500 تومان

 • وزن محصول: 3 کیلوگرم

 • قیمت فروش نهایی محصول: 244،500 تومان

Help-Desk