مرغ تنظیم بازار

بازو مرغ ممتاز 900 گرمی تنظیم بازار

این بسته شامل: 900 گرم بازوی مرغ تازه  (ممتاز تنظیم بازار) 14400 تومان قیمت هر کیلوگرم: 16000 جهت مصرف خانوار محدودتی برای سفارش این محصول وجود ندارد.

بال مرغ ممتاز 900 گرمی تنظیم بازار

این بسته شامل: 900 گرم بال مرغ تازه تنظیم بازار   (ممتاز)  15300 تومان قیمت هر کیلوگرم: 17000 تومان جهت مصرف خانوار محدودتی برای سفارش این محصول وجود ندارد.

ران مرغ ممتاز 1/8 کیلوگرمی تنظیم بازار

این بسته شامل: 1 کیلو و 800 گرم ران کامل مرغ تازه  (ممتاز بدون پوست،سرساق و کمر) 34200 تومان قیمت هر کیلو گرم ران: 19000   جهت مصرف خانوار محدودتی برای سفارش این محصول وجود ندارد.

ساق ران مرغ ممتاز 1/8 کیلوگرمی تنظیم بازار

این بسته شامل: 1 کیلو و 800 گرم ساق ران مرغ تازه تنظیم بازار  (ممتاز بدون پوست) 40500 تومان قیمت هر کیلوگرم: 22500 تومان جهت مصرف خانوار محدودتی برای سفارش این محصول وجود ندارد.

سینه مرغ ممتاز 1/8 کیلوگرمی تنظیم بازار

این بسته شامل: 1 کیلو و 800 گرم سینه مرغ تازه  (ممتاز بدون پوست) 36900 تومان قیمت هر کیلوگرم: 20500   جهت مصرف خانوار محدودتی برای سفارش این محصول وجود ندارد.

شنیسل (سینه بدون استخوان) مرغ ممتاز 1/8 کیلوگرمی تنظیم بازار

این بسته شامل: 1 کیلو و 800 گرم سینه بدون استخوان (شنیسل) مرغ تازه تنظیم بازار  (ممتاز بدون پوست) 45000 تومان قیمت هر کیلوگرم: 25000 تومان   جهت مصرف خانوار محدودتی برای سفارش این محصول وجود ندارد.

فیله مرغ ممتاز 900 گرمی تنظیم بازار

این بسته شامل: 900 گرم فیله مرغ تازه  (ممتاز بدون پوست) 26100 تومان قیمت هر کیلوگرم: 29000 تومان جهت مصرف خانوار محدودتی برای سفارش این محصول وجود ندارد.

مغز ران مرغ ممتاز 1/8 کیلوگرمی تنظیم بازار

این بسته شامل: 1 کیلو و 800 گرم ران مرغ تازه  (ممتاز بدون پوست) 38160 تومان قیمت هر کیلوگرم: 21200 تومان جهت مصرف خانوار محدودتی برای سفارش این محصول وجود ندارد.

گردن مرغ ممتاز 900 گرمی تنظیم بازار

این بسته شامل: 900 گرم گردن مرغ تازه تنظیم بازار (ممتاز ) 5400 تومان قیمت هر کیلوگرم: 6000 تومان   جهت مصرف خانوار محدودتی برای سفارش این محصول وجود ندارد.