کبابی ها

بازو مرغ زعفرانی 900 گرم

 • بازو مرغ زعفرانی

 • وزن 900 گرم

 • قیمت 17،580 تومان

بال مرغ زعفرانی 900 گرمی

 • بال مرغ  زعفرانی

 • وزن 900 گرم

 • قیمت 18680 تومان

جوجه کباب بی استخوان زعفرانی 900 گرمی

 • جوجه کباب بی استخوان با طعم زعفرانی

 • وزن 900 گرم

 • قیمت 24،720 تومان

جوجه کباب مکزیکی 900 گرم

 • جوجه کباب بی استخوان مکزیکی

 • وزن 900 گرم

 • قیمت 24،720 تومان

راسته ششلیک یک کیلوگرم (کشتار داخلی)

 • راسته ششلیک شاندیزی

 • وزن 1 کیلو گرم

 • قیمت 140،000 تومان

فیله گوسفند یک کیلوگرم (کشتار داخلی)

 • فیله گوسفند (کشتار داخلی)

 • وزن 1 کیلو گرم

 • قیمت 155،000 تومان