گوساله تنظیم بازار

بسته خانواده شماره دو تنظیم بازار

این بسته شامل: یک‌کیلو سردست گوساله تازه ۴۵۰۰۰ تومان دو کیلو چرخ کرده تازه گوساله 74000 تومان قیمت این بسته با توجه به  وزن معادل 119000 تومان  می باشد.

بسته خانواده شماره یک تنظیم بازار

این بسته شامل: یک‌کیلو ران تازه گوساله ۴۶۰۰۰ تومان دو کیلو چرخ کرده تازه گوساله 74.000تومان قیمت این بسته با توجه به وزن 120000 تومان می باشد.