گوساله نیمایی

خورشتی گوساله 800 گرمی ممتاز (نیمایی)

قیمت محصول  79200 تومان قیمت هر کیلو 99000 تومان

راسته گوساله 1 کیلویی ممتاز(نیمایی)

این محصول از راسته بدون استخوان فاقد خرده گوشت و چربی تهیه می شود.  قیمت محصول 89000 تومان قیمت هر کیلو 89000 تومان

ران گوساله 1 کیلویی ممتاز(نیمایی)

این محصول از ران کامل گوساله تهیه می شود.  قیمت ران گوساله 89000 تومان قیمت هر کیلو 89000 تومان

ران گوساله 1/5 کیلویی ممتاز(نیمایی)

این محصول از ران کامل گوساله تهیه می شود.  قیمت ران گوساله  133500 تومان قیمت هر کیلو 89000 تومان

سردست گوساله 1کیلویی ممتاز(نیمایی)

قیمت محصول 88000 تومان قیمت هر کیلو 88000 تومان

سردست گوساله1/5کیلویی ممتاز(نیمایی)

قیمت محصول 132000تومان قیمت هر کیلو 88000 تومان

قلوه گاه گوساله 1 کیلویی ممتاز(نیمایی)

قیمت محصول 53000 تومان قیمت هر کیلو 53000 تومان

ماهیچه گوساله 1 کیلویی ممتاز(نیمایی)

قیمیت محصول 88000 تومان قیمت هر کیلو 88000 تومان

چرخکرده مخلوط یک کیلویی (نیمایی)

قیمت محصول 62900 تومان قیمت هر کیلو 62900 تومان