گوشت گوسفند نیمایی

بسته خانواده شماره سه (نیمایی)

این بسته شامل: یک‌کیلو گوشت سردست تازه گوسفند(ممتاز چربی گیری شده) 99500 تومان یک  کیلو گوشت ران تازه گوسفند (ممتاز چربی گیری شده) 98500 تومان   قیمت این بسته با توجه به  وزن معادل 198000 تومان  می باشد. جهت مصرف خانوار محدودتی برای سفارش این محصول وجود ندارد.

راسته گوسفند با استخوان 1 کیلویی ممتاز(نیمایی)

این محصول از راسته برش خورده با استخوان گوسفند تهیه می شود.  قیمت محصول 95000 تومان قیمت هر کیلو 95000 تومان

ران گوسفند 1 کیلویی ممتاز(نیمایی)

این محصول از ران گوسفند تهیه می شود که دربرگیرنده استخوان ران و کعب و فاقد پشت ران می باشد. قیمت محصول 99500 تومان قیمت هر کیلو 99500 تومان

ران گوسفند 1/5 کیلویی ممتاز(نیمایی)

این محصول از ران گوسفند تهیه می شود که دربرگیرنده استخوان ران و کعب و فاقد پشت ران می باشد. قیمت محصول149250 تومان قیمت هر کیلو 99500 تومان

ران گوسفند 2 کیلویی ممتاز(نیمایی)

این محصول از ران گوسفند فاقد دنبالیچه تهیه می شود. قیمت محصول 199000 تومان قیمت هر کیلو 99500 تومان  

سردست گوسفند 1 کیلویی ممتاز(نیمایی)

قیمت محصول 98500 تومان قیمت هر کیلو 98500 تومان

سردست گوسفند 1/5 کیلویی ممتاز(نیمایی)

قیمت محصول 147750 تومان قیمت هر کیلو 98500 تومان

سردست گوسفند 2 کیلویی ممتاز(نیمایی)

قیمت محصول 197000 تومان قیمت هر کیلو 98500 تومان

قلوه گاه گوسفند 1 کیلویی ممتاز(نیمایی)

این محصول از بافت حد فاصل ران و راسته و آخرین دنده گوسفند تهیه می شود. قیمت محصول 63000 تومان قیمت هر کیلو 63000 تومان

1 2